แท็ก "ชุมชนน่าอยู่"

‘บางโฉลงโมเดล’ ต้นแบบชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่ของ ‘การเคหะแห่งชาติ’

จากความสำเร็จหนึ่งสู่แรงผลักดันการพัฒนาต่อ “บางโฉลง” ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของ “การเคหะแห่งชาติ” ที่กำลังผนึกภาคีสำคัญ เดินหน้าเสริมแกร่งโครงการ (Smart and Sustainable Community for Better Well - being : SSC)