แท็ก "เสาร์สวัสดี"

3 ที่เที่ยว ‘ท่องเที่ยวชีวภาพ’ ต้นแบบการตลาดบ้านๆ ที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆ

พาไปรู้จัก 3 แหล่ง "ท่องเที่ยวชีวภาพ" ต้นแบบของการเติมเต็มกระแสรอง ที่คู่ขนานกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก แต่เน้นชุมชนมีรายได้ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่