ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58

ชวนไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 มิถุนายน 2558

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชวนไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จัดขึ้นโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา พุทธศักราช 2558 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 มิถุนายน 2558

วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สถานที่ตั้ง : ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ซึ่งมี พระพุทธเทวปฏิมากร ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกด้วย นอกจากนั้น ล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์แห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้


2.วัดอรุณราชวราราม

สถานที่ตั้ง : ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com

วัดแห่งนี้ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่พระองค์ทรงพระปรีชางานด้านพุทธศิลป์ ทรงปั้นพระพักตร์ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง
และเมื่อทรงเสด็จสวรรคต พระบรมอัฐิของพระองค์ท่าน ก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถวัดอรุณาราชวรารามแห่งนี้ สิ่งสำคัญภายในวัดที่เราจะได้เห็นกัน ก็คือ พระปรางค์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 33 วาเศษ ประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ยอดพระปรางค์เป็น นภศูล มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประสูติ ตรัสรู้ ปางแสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน


3. วัดราชโอสรสาราม

สถานที่ตั้ง : ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 ศิลปกรรมต่างๆเป็นแบบไทยผสมจีน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการประยุกต์ศิลปกรรม ไทย-จีนได้อย่างประณีตงดงาม ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างาม


4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนสราญรมณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เบตพระนคร


กรุงเทพมหานครเป็นวัดอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 สร้างเป็นสถาปัจยกรรมไทย ภายในพระวิหารมีบุษบก 3 ยอด อยู่เหนือ ฐานชุกชี บุษบกองค์กลางประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากร ซึ่งรัชชกาลที่4โปรดเกล้าฯ ให้จำลองมาจากพระพุทธสิหิงค์ ในฐานพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของพระองค์อีกด้วย


5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สถานที่ตั้ง ซอย 69 ถนนนครปฐม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธชินราชจำลอง เป็นประธานในพระอุโบสถ ด้านหลังพระอุโบสถมีต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่นำมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดให้นำพระสรีรังคารมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้อีกด้วย


6. วัดบวรนิเวศวิหาร

สถานที่ตั้ง : ถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ เเขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


วัดประจำรัชกาลที่ 6 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต)และพระพุทธชินสีห์ นอกจากนั้นพระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


7.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สถานที่ตั้ง : ถนนเฟื่องนคร แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


วัดประจำรัชกาลที่ 7 แห่งนี้ มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก มีพระพุทธอังคีรส เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี

"ราชบพิธ" หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด


8. วัดสุทัศนเทพวราราม

สถานที่ตั้ง : บริเวณเสาชิงช้า แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย รัชกาลที่ 8 ทรงเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ว่า "ที่นี่เงียบสงบน่าอยู่จริง" ดังนั้นเมื่อทรงเสด็จสวรรคต จึงได้เชิญพระบรมราชสรีรัวคารของพระองค์มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้


9. วัดพระราม9กาญจนาภิเษก

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999 ถนนพระราม 9 ซอย 19 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com

เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2538 สืบเนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและน้ำเน่าเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูชุมชนแห่งนี้ วัดพระราม9กาญจนาภิเษก จึงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สักการะไหว้พระขอพรวัดทั้ง 9 และประทับตราครบ 9 วัด จะได้รับใบโพธิ์จากประเทศอินเดีย ณ กรมการศาสนา มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเส้นทางเดินรถให้บริการประชาชน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา พุทธศักราช 2558 รถวิ่งรับส่งประชาชน 9 วัด ผ่านหน้าวัดทุกวัด

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58

ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58
ภาพจาก tiewpakklang.com
นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไทย โทรศัพท์ 02-422-8812–17


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คุณกำลังดู: ฟรี ! ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล 1-9 มิ.ย. 58

หมวดหมู่: เที่ยวกรุงเทพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด